Stiftelsen Konung Gustaf V:s 80-årsfond

Gustaf V fotograferad 1938.

Fonden har i uppgift att dela ut anslag och stipendier för forskning rörande invalidiserande folksjukdomar i Sverige och deras bekämpande, i första hand reumatiska sjukdomar och för bekämpande av barnförlamning/polio och dess följder.

Stiftelsen Konung Gustaf V:s 80-årsfond

Fonden har i uppgift att dela ut anslag och stipendier för forskning rörande invalidiserande folksjukdomar i Sverige och deras bekämpande, i första hand reumatiska sjukdomar och för bekämpande av barnförlamning/polio och dess följder.

Bakgrund

Man fick ihop drygt fem miljoner kronor, vilket motsvarar 112 miljoner kronor i dagens penningvärde. En del av dessa medel användes för att uppföra Konung Gustaf V:s forskningsinstitut på Karolinska Sjukhuset. 1948 invigde Gustaf V institutet.

Fondens nuvarande uppgift är att dela ut anslag och stipendier för forskning rörande invalidiserande folksjukdomar i Sverige och deras bekämpande, i första hand reumatiska sjukdomar och för bekämpande av barnförlamning/polio och dess följder.

I oktober varje år införs en annons i Läkartidningen om möjlighet att söka anslag. Ansökningarna ska ha inkommit elektroniskt via webbsidan senast den 30 november.

Ansökningarna prövas av en granskningsnämnd, som i mars månad lägger fram förslag till anslagsfördelning. Styrelsen fattar beslut i maj månad, varefter sökandena underrättas om utgången.

Ansökan

Anslag kan sökas från Konung Gustaf V:s 80-årsfond för 2024 med möjlighet till rekommenderat anslag för ytterligare 1 år.

Ansökan om anslag eller stipendium görs elektroniskt via länken nedan. Ansökningsperioden är från den 26 oktober 2023 kl 8.30 till den 30 november 2023 kl 24.00.

Fonden stöder i första hand forskning inriktad mot reumatiska sjukdomar. Med detta menas både direkt sjukdomsorienterad forskning och forskning kring bindvävsbiologi och inflammation med direkt relevans för förståelsen av uppkomst och behandling av reumatiska sjukdomar och deras följdsjukdomar, såsom inflammationsrelaterad kardiovaskulär sjukdom. Medel utdelas även för forskningsprojekt kring polio och dess följder samt till allergiforskning.

Till förfogande för utdelning står 15 miljoner kronor,

 • Projektanslag för forskning på de invalidiserande folksjukdomarnas område, i första hand de reumatiska sjukdomarna. Projektanslag kan sökas för en ett- eller tvåårsperiod. Ansökt summa skall anges för vart och ett av åren och inkludera stipendiekostnaderna för ograduerade forskare enligt nedan. Forskare med mindre än 8 år sedan disputation bedöms som en egen grupp. Notera att man endast kan vara huvudsökande på en ansökan.
 • Forskningsstipendium för graduerad forskare för viss tids forskning inom ovan nämnda områden. Vid ansökan om forskningsstipendium bör disputation ha ägt rum mindre än 5 år före ansökningstillfället och kan sökas för maximalt 2 år.

Undantag från ovanstående tidsgränser kan göras vid till exempel klinisk tjänstgöring, föräldraledighet eller sjukdom och bör då motiveras och preciseras i ansökan.

Anslag utgår för forskning i Sverige men kan även beviljas för forskares studier utomlands.

 • Projektanslag får ej tas i anspråk för sökandes egen lön. Bidrag till tryckkostnader för undersökning beviljas som regel inte.
 • Ansökningssystemet nås via länken nedan. Här finns också anvisningar och tekniska krav finns beskrivna.
 • Ansökan fylls i via ett webbgränssnitt där vissa bilagor kan bifogas i Word-format, den kan också bearbetas och kompletteras under hela ansökningsperioden för att sedan insändas elektroniskt när den sökande så önskar.

Rapportering

Vid fortsättningsansökan (ny ansökan för tidigare beviljat projekt), ska en rapport innehållande redogörelse över forskningsresultat och publicerade vetenskapliga arbeten under året inlämnas. Blankett för denna rapport finns tillgänglig i ansökningssystemet. För rekommenderade anslag (anslag som år 2023 beviljats för 2 år) insändes en progress­rapport med angivande av publicerade och inskickade manuskript inom projektet.

I de fall publicerade/inskickade manuskript saknas lämnas redogörelse för projektets fortskridande och preliminära data. Blankett för denna återfinns i ansökningssystemet. Ingen ny ansökan ska alltså skapas för det Rekommenderade anslaget.

Ansökan och eventuell rapport ska senast den 30 november kl. 24.00 2023 ha insänts elektroniskt till ansökningssystemet.

Fondens styrelse beslutar senast i maj 2024 om anslag.

Så här ansöker du

Att ansöka om bidrag

Här får du information om de olika stegen för att söka bidrag. Läs instruktionerna innan du skapar konto, loggar in och påbörjar en ansökan. Vi är tacksamma om du läser igenom dessa innan du tar kontakt med oss för eventuell hjälp med ansökningsförfarandet.

Digitalt ansökningsförfarande

Stiftelsen tar emot ansökningar under oktober och november månad. Du söker bidrag i vårt digitala ansökningssystem. Ansökan med bilagor ska vara stiftelsen en tillhanda senast den 30 november 2023 kl 24.00. Beslut lämnas senast maj månad 2024.

Behandling av personuppgifter

Genom inlämnandet av en ansökan lämnas även samtycke till att stiftelsen får behandla personuppgifterna i ansökan i den utsträckning som krävs för hanteringen därav och i enlighet med GDPR.

Skapa konto

Det första du ska göra är att skapa ett konto med vilket du kan logga in till det som ska bli din sida, med rubriken ”Min sida”. Det är här du hittar dina påbörjade eller inlämnade ansökningar.

När du registrerat dina uppgifter kommer ansökningssystemet att skicka ett e‑post­meddelande till dig för att bekräfta att dina uppgifter är korrekta. Detta kan dröja några minuter. Klicka på länken som finns i e-postmeddelandet för att verifiera ditt konto.

Om du inte får e-postmeddelandet, kontrollera att det inte har hamnat i ditt e-postprograms mapp för skräppost eller på annat sätt fastnat i e-postsystemet. Om du inte lyckas, kontakta din e-postsupport eller prova med en annan e-postadress.

Ny ansökan

Välj ”Påbörja ny ansökan” och fyll i din ansökan steg för steg med den informationen du tidigare förberett. Du kan när som helst klicka på ”Avsluta (spara)” för att spara din påbörjade ansökan och logga in senare för att färdigställa den.

När du är klar klickar du på ”Lämna in”. Då hamnar din ansökan i stiftelsens inkorg och kan inte längre revideras av dig. Du kan nu gå tillbaka till din sida och titta på den ansökan du lämnat in.

Förbered din ansökan

Du sparar tid om du har allt material redo när du gör din ansökan. Ha följande information redo:

 • Projekttitel
 • Övriga finansiärer
 • Forskningsprogram
 • CV
 • Förteckning över vetenskaplig produktion
 • Yttrande av handledare, pdf (vid behov)
 • Intyg om arbetsplats (vid behov)

Att tänka på

Systemet känner inte av om du skriver in text utan registrerar bara när du växlar sida. Därför är det lämpligt att skriva din ansökan i ett dokument på din dator för att sedan logga in och klistra in din text i ansökningssystemet.

Om du har fler frågor

Har du frågor som rör din ansökans innehåll, det digitala ansökningssystemet eller problem med ansökan är du välkommen att kontakta stiftelsen.

Ansökningstiden är den 26 oktober 2022 kl 8.30 till den 30 november 2022 kl 24.00.

Kontakta Konung Gustaf V:s 80-årsfond

Sekreterare

Susanne Karlfeldt
Mobil 070-677 3960

Granskningsnämndens sekreterare

Ingrid Lundberg
E-post ingrid.lundberg@ki.se
Telefon 08-517 70 00

Adress

Kungl. slottet
107 70 STOCKHOLM

Frågor anslag/stipendier

Susanne Karlfeldt
E-post: Använd formuläret nedan.
Telefon 070-677 39 60

Teknisk support

support@sbsmanager.se

Skicka ett meddelande via e-post
1000