Kungliga stiftelser

Stiftelsen Läxhjälpen bedriver ett läxhjälpsprogram för högstadieelever som riskerar att inte klara skolan, så att de kan nå gymnasiebehörighet. Foto: Stiftelsen Läxhjälpen

De kungliga stiftelserna är ett samlingsbegrepp för ett större antal stiftelser. Grundtanken är att fånga upp människors engagemang och att främja goda idéer i samhället. Stiftelserna delar årligen ut omkring 200 miljoner kronor i anslag och stipendier.

Om stiftelserna

De kungliga stiftelserna fångar upp många människors engagemang och är en samlande kraft för att främja goda intentioner i samhället.

Så här arbetar stiftelserna

 • Varje år beviljas anslag inom flera viktiga områden. Ändamålen kan vara allt från exempelvis vetenskaplig forskning inom medicin och miljö och bevarande av det svenska kulturarvet till att hjälpa sjuka och funktionshindrade och skapa bättre levnadsvillkor för barn och ungdomar.

 • De kungliga stiftelserna spelar en viktig roll i Sverige. Inga andra stiftelser når lika många anslagsmottagare med en geografisk spridning över hela landet. Det ekonomiska stödet hjälper till att realisera många goda idéer och tar tillvara människors kunskap och intressen.

  Årligen utdelas omkring 200 miljoner kronor i anslag och stipendier. Det är en betydande investering i framtidens Sverige och ett uttryck för en stark vilja att möta de utmaningar som samhället ställs inför. De kungliga stiftelserna är egentligen ett samlingsbegrepp för ett större antal stiftelser där de äldsta har sina rötter i 1800-talet, medan Prinsessan Estelles stiftelse grundades så sent som 2019. Några av stiftelserna har bildats helt på initiativ av medlemmar ur Kungl. Familjen. Andra har tillkommit i samband med exempelvis ett kungligt jubileum.

  Ansökningarna granskas med omsorg av sakkunniga inom sina områden. De behandlas sedan av styrelsen i respektive stiftelse. I några fall finns medlemmar ur Kungafamiljen representerade i styrelsen i enlighet med stadgarna.

Ansökan

Att ansöka om medel

De olika stiftelserna följer sina egna stadgar och har varierande ändamål. Även arbetssättet kan skilja sig åt, men följer oftast samma grunddrag. Strävan är att arbeta med största noggrannhet vid granskning av ansökningar och uppföljning av anslag.

Ta reda på vad stiftelsen stödjer

Läs noga igenom instruktioner och ändamål så att ansökan motsvarar stiftelsens villkor och innehåller nödvändig information för att få en bra behandling.

Om det finns blanketter eller formulär ska dessa användas, annars riskerar ansökan att bli lämnad utan åtgärd.

 • 1. Utlysning eller ansökan
 • I vissa fall krävs ett särskilt formulär och bifogade intyg. Tidpunkten för utlysning varierar mellan stiftelserna. Kontakta stiftelsen eller besök stiftelsens hemsida för att se hur ansökningsförfarandet går till. Till vissa stiftelser kan inte ansökningar göras.
 • 2. Sakkunniga och experter
  Stiftelserna anlitar experter inom respektive område. De granskar inkomna ansökningar och analyserar projektens syfte, mål och ekonomiska kalkyler. En utförlig ansökan underlättar bedömningen.
 • 3. Styrelsen för samråd och beslut
  Varje stiftelse leds av en styrelse med uppgift att se till att stadgarna följs. De sakkunniga redovisar sina utlåtanden och styrelsen kan därefter fatta beslut om att bifalla eller avslå en ansökan.
  4. Utdelning och ceremoni
  I vissa fall markeras beviljandet av anslag med en ceremoni. Det kan till exempel vara en högtidlig stipendieutdelning i närvaro av någon medlem ur den Kungl. familjen.
  5. Uppföljning
  Efter angiven tid ska mottagaren redovisa hur medlen har använts. Om anslaget inte har gått till det avsedda projektet kan det dras in och man blir återbetalningsskyldig. Det gäller också om anslaget inte har använts under den angivna perioden.

Vad händer om bidraget inte används till avsett projekt?

Då kan bidraget dras in och man blir återbetalningsskyldig. Många stiftelser har tidsbestämt användandet av det givna bidraget och efter en viss tid återkallas det om redovisning av hur medlen har använts inte sänds in.

Så behandlas dina personuppgifter

De Kungliga stiftelserna är ett samlingsbegrepp för ett stort antal stiftelser med Kunglig anknytning. Varje stiftelse är en egen juridisk person och är personuppgifts­ansvarig. Stiftelsernas verksamhet skiljer sig mycket åt varför mer stiftelsespecifika frågor skall ställas till respektive stiftelse.

Frågor och svar

Frågor och svar om stiftelser

Här finns de vanligaste frågorna och svaren samlade om stiftelser och de kungliga stiftelserna.

Juridiskt, vad är en stiftelse?

En stiftelse är en juridisk person med ett särskilt ändamål som leds av en styrelse som i allmänhet förvaltar en förmögenhet. Förmögenhetens avkastning används för att stödja ändamålet. En stiftelse ägs inte av någon utan är en fristående organisation.

Vad är syftet med en stiftelse?

Syftet är att främja ett särskilt av stiftarna fastställt ändamål. Främjandet sker i allmänhet med avkastningen från stiftelsens förmögenhet.

Hur arbetar en stiftelse?

Det beror på vilken typ av stiftelse det är. En insamlingsstiftelse samlar in pengar för att sedan främja ändamålet med de insamlade pengarna genom att i allmänhet själv verka för att främja det ändamål som avses.

En avkastningsstiftelse främjar sitt ändamål genom att dela ut avkastningen av sitt kapital till andra organisationer som arbetar med att främja ändamålet.

Kan syftet med en stiftelse förändras över tiden?

Det är mycket svårt att ändra syftet med en stiftelse. För att göra det krävs i allmänhet tillstånd av Kammarkollegiet.

Hur många kungliga stiftelser finns det?

Det är svårt att ange en exakt siffra då stiftelserna bildats under flera hundra år. 72 stiftelser har inventerats och som idag kan kallas ”De kungliga stiftelserna”. De har kungligt ursprung och stödjer ideella ändamål.

Utöver detta finns några personalstiftelser som stiftats av olika personer med anknytning till hovet. Dessa ger bidrag och understöd och pensionstillskott till personer som arbetat vid Kungliga hovstaterna. Därutöver finns familjestiftelser inom den Bernadotteska familjen som nästan uteslutande äger lösöre som brukas i de Kungliga hovstaternas verksamhet.

Vilken stiftelse har mest kapital?

Stiftelsen Gustaf VI Adolfs fond för Svensk Kultur, cirka 350 miljoner kronor.

Hur får stiftelserna in sitt kapital?

Ofta via gåvor eller insamlingar.

Hur mycket pengar finns i stiftelserna?

Även på denna punkt är det svårt att ge en exakt för det beror på vad man menar med en kunglig stiftelse, men cirka 3,5 miljarder kronor är en uppskattning.

Hur revideras stiftelserna?

Samtliga stiftelser som är kända av Kungliga hovstaterna revideras av auktoriserad revisor.

Ligger alla stiftelser under en länsstyrelse?

Länsstyrelsen utövar tillsyn över stiftelser. Rena familjestiftelser står inte under länsstyrelsens tillsyn. En familjestiftelse är i allmänhet bildad av en familjemedlem och kan bara främja medlemmarna av en viss familj eller släkt.

Kan Kungl. Familjen själv besluta vart pengarna i de kungliga stiftelserna ska gå?

Nej, det är alltid en styrelse som beslutar vad pengarna ska delas ut till. Styrelsen har i sin tur ofta ett expertråd till sin hjälp på att identifiera lämpliga mottagare.

I några fall är någon medlem av Kungafamiljen också ledamot i styrelsen. I inget fall där en kunglig person ingår i styrelsen beviljas medel till ändamål som ligger inom det kungliga verksamhetsområdet eller inom Kungliga hovstaternas verksamhetsområden.

Hur tillsätts styrelsen i en stiftelse?

Det beror på hur stadgarna är skrivna. Oftast väljer styrelsen själv sina efterträdare. Ibland följer det vissa befattningar.

Kan Kungen ta pengar ur stiftelserna istället för att äska anslag?

En stiftelse styrs helt av vad som avsetts när stiftelsen bildades. Stiftelsen kan bara göra sådant som är i enlighet med stiftelsens ändamål.

Varför behöver Kungl. Familjen anslag när de har stiftelserna?

Anslaget ska användas för verksamheten vid Kungliga hovstaterna. Den konstitutionella modell vi har i Sverige med ett samlat anslag till Hovstaterna och Statschefen bygger inte på antagandet att statschefen har en personlig förmögenhet.

Finns det någon stiftelse som endast Kungl. Familjen kan få pengar ifrån?

Ja, det finns familjestiftelser inom den Bernadotteska släkten som bara får främja medlemmar av familjen. Främst gäller det stiftelser som äger lösöre till exempel möbler och tavlor som används inom Kungliga hovstaternas verksamhet.

Om nu stiftelserna har så mycket kapital, cirka 6 miljarder kronor, varför delas det inte ut mer pengar? 2020 delades det ut 200 miljoner kronor.

En avkastningsstiftelse som delar ut sin avkastning brukar dela ut ett belopp motsvarande cirka tre procent av sitt kapital. Det motsvarar till exempel vad Nobelstiftelsen har för mål med sin utdelning. De kungliga stiftelserna arbetar i allmänhet på motsvarande sätt.

Är de kungliga stiftelserna en del av Kungl. Familjens förmögenhet?

Nej.

Kontakt

Kontakta de kungliga stiftelserna

Många av de kungliga stiftelserna har egna kanslier. Du hittar i regel deras kontaktuppgifter under respektive stiftelse.

För frågor om de stiftelser som saknar kontaktuppgifter eller för generella frågor kan du använda kontaktformuläret på sidan Kontakt.