Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö

Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö

Marinbiologer kartlägger den amerikanska kammaneten med stöd från Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö. Foto: Kenneth Hellman

Stiftelsens ändamål är att främja forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald. Anslag kan ej sökas.

Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö

Stiftelsens ändamål är att främja forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald. Anslag kan ej sökas.

En kommitté bestående av representanter för:

  • KVA, Kungl. Vetenskapsakademien
  • KSLA, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien
  • IVA, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

presenterar förslag till stipendiater för stiftelsens styrelse.

Stipendiaterna publiceras i samband med H.M. Konungens födelsedag.

En beredningsgrupp för Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskaplig forskning under ledning av professor Lars Ericson presenterar varje år förslag till internationell gästprofessur vid svenskt universitet/högskola. Gästprofessuren omfattar ett helt läsår, dvs nio månader.

Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap

Styrelsen för Stiftelsen Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö beslöt vid sitt sammanträde den 22 november 2021 under H.M. Konungens ordförandeskap att till den tjugosjunde innehavaren av Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap för 2022/23 utse professor Keith Paustian, ”University Distinguished Professor” vid Colorado State University, Department of Soil and Crop Science.

Professor Paustian är en världsledande forskare inom markvetenskap med starkt fokus på klimatrelaterade frågor inom både skogs- och jordbruk. Han använder sig av både laboratorie- och fältstudier för att studera processer som reglerar kolinlagring och växthusgasutbyten mellan mark och atmosfär. Resultaten från dessa studier använder han för att utveckla, testa och validera simuleringsmodeller som används för att generalisera och extrapolera resultaten.

Under sin vistelse i Sverige kommer professor Paustian att jämföra och anpassa sådana modeller för svenska förhållanden med hjälp av data från långliggande försök. De modeller som ska testas är viktiga för att utvärdera hur kolinlagring och utbytet av växthusgaser mellan ekosystem och atmosfär påverkas av klimat och skötsel.

Professor Paustian kommer att ha Ekologiska institutionen, Sveriges Lantbruksuniversitetet, Uppsala som värd men kommer också att engageras av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA som gästföreläsare.

  • Kontakta oss

Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö
Birgit Erngren
Kungl. Slottet
107 70 STOCKHOLM

  • Styrelse

H.M. Konungen, ordförande
Direktör Leif Johansson
Professor Hans Ellegren
Professor Björn Hägglund
Professor Margareta Ihse

Utdelningar

Styrelsen i Konungens 50-årsfond meddelar varje år på Kungens födelsedag, den 30 april, vilka som fått stipendierna.

Utdelningen sker på Kungliga slottet i Stockholm vid en mottagning för stipendiaterna. Vid detta tillfälle ger årets gästprofessor i miljövetenskap en föreläsning.

Till toppen