Kungl. Maj:ts Orden

Kungl. Maj:ts Orden

Exempel på ordnar och medaljer. Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna.

Kungl. Maj:ts Orden är namnet på ett kansli bestående av ett antal personer som på H.M. Konungens uppdrag handhar olika ordens- och medaljfrågor.

Uppgifter och ansvarsområden

Kungl. Maj:ts Orden

Kungl. Maj:ts Orden är namnet på ett kansli bestående av ett antal personer som på H.M. Konungens uppdrag handhar olika ordens- och medaljfrågor. Kungl. Maj:ts Orden leds av ordenskanslern, biträdd av vice ordenskanslern tillika sekreteraren. Övriga medarbetare är ordensskattmästaren, ordensintendenten, ordenskanslisten, ordenshärolden och ordensarkivarien. Kungl. vapenmålaren har i uppdrag att måla serafimersköldar.

Kungl. Maj:ts Ordens uppgifter och ansvarsområden

Den viktigaste och ursprungligaste uppgiften är att bistå ordenskapitlet. Ordenskapitlet utgör de svenska ordnarnas högsta styrande organ och sammanträder en gång om året, i slutet av april, under ledning av H.M. Konungen. Vid behov kan extra ordinarie ordenskapitel hållas vid andra tillfällen.

Ordensärenden föredras av ordenskanslern och vice ordenskanslern tillika ordenssekreteraren. Kungl. Maj:ts Orden bereder på uppdrag av riksmarskalksämbetet även inkomna medaljförslag till de kungliga medaljerna för slutgiltigt beslut av H.M. Konungen.

I Ordenssalarna på Kungl. Slottet finns en permanent utställning över Sveriges riddarordnar, vilken Kungl. Maj:ts Orden har ansvar för. Här ges en intressant inblick i ordenshistoria samt aktuellt bärande.

Vid sidan av ovan nämnda uppgifter ansvarar kapitlet också för uppmålningen av serafimersköldarna samt det högtidliga överförandet av serafimersköld till Riddarholmskyrkan i samband med serafimerriddares och serafimerledamöters begravning.

Kungl. Maj:ts Orden för matriklar över samtliga ordensklasser tilldelade till svenska och utländska medborgare. Matriklarna är tillgängliga i digitaliserad form, bland annat via Riksarkivet.

Bärande av utmärkelser

Anvisningar för bärande av utmärkelser

Medaljer i original bärs till högtidsdräkt (motsvarande). Även miniatyrer kan bäras till högtidsdräkt men också till smoking i högtidliga sammanhang. Till kavaj bärs endast medaljer i originalstorlek.

Kring halsen bärs Konungens medalj i 12:e storleken i kedja eller band. Dam bär dock medalj med stor rosett vid vänster axel. Den kan bäras även till smoking och kavaj, i kedja dock endast till högtidsdräkt. Kungliga minnestecken och minnesmedaljer bärs framför (till höger från bäraren sett) övriga medaljer. Andra officiella eller halvofficiella medaljer samt ordenstecken bärs efter (till vänster från bäraren sett) de kungliga medaljerna.

Då utmärkelsetecken inte är föreskrivna kan innehav markeras med en (1) ordensbouton alternativt en (1) medaljrosett till smoking och kavaj vid officiell eller privat tillställning för att hedra någon närvarande eller annars när det motiveras av omständigheterna.

Boutoner och clips för svenska ordnar.

Boutoner och clips för svenska ordnar. Foto: Jonas Borg

Från bröstets mittpunkt till vänster axel från bäraren sett bärs (i ordning ) Serafimermedaljen, Konungens medalj i 8:e eller 5:e storleken i guld, medaljen Litteris et Artibus, Prins Eugen-medaljen och Prins Carl-medaljen samt Konungens medalj i silver.

Mer information finns i dokumentet nedan:

Lämna in förslag

Lämna in förslag

Den som vill att en person ska tilldelas en svensk utmärkelse bör inlämna ett förslag.

Den som vill att en svensk medborgare ska erhålla en kunglig medalj använder förslagsblanketten, se länk här nedanför.

Medaljförslaget bör skrivas ut enkelsidigt (på två blad) samt undertecknas. Blanketten sänds till:

Kungl. Maj:ts Orden
Kungl. Slottet
107 70 Stockholm

Den som vill att en utländsk medborgare eller statslös ska tilldelas Nordstjärneorden sänder ett förslag till:

Utrikesdepartementet
Protokollet
103 39 Stockholm

eller till den svenska ambassaden i det land där personen ifråga är bosatt.

Adresser till svenska ambassader och konsulat finns på den officiella webbplatsen för Sveriges ambassader och konsulat.

Ordenssalarna

Ordenssalarna på Kungl. Slottet.

Ordenssalarna på Kungl. Slottet. Foto: Jonas Borg

Ordenssalarna

Utställningen öppnades ursprungligen 1993 och färdigställdes 2005–2009. Utställningen berättar om ordensväsendets historia och de svenska riddarordnarnas tillkomst och utveckling.

Ordenssalarna skapades åren 1860–1866 efter utländska förebilder men blev aldrig använda i ordensceremoniella sammanhang. Carl XV avskaffade nämligen dubbningsceremonin år 1865.

Kungen vid 2021 års ordenskapitel.

Kungen vid ordenskapitel. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Serafimerringning

Procession från Kungliga slottet till Riddarholmskyrkan med anledning av förre förbundspresidenten Walter Scheels frånfälle 2016.

Procession från Kungliga slottet till Riddarholmskyrkan med anledning av förre förbundspresidenten Walter Scheels frånfälle 2016. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

Riddarholms­kyrkan och serafimer­ringningen

Riddarholmskyrkan utgör sedan 1800-talets början Serafimerordens ordenskyrka, vilket innebär att alla avlidna serafimerriddares serafimersköldar förvaras i kyrkan. Så länge riddaren/ledamoten är i livet förvaras serafimerskölden på Kungl. Maj:ts Orden i Kungl. Slottet.

På begravningsdagen för en riddare eller ledamot av Serafimerorden skölden från Kungl. Maj:ts Ordens lokaler ned till Västra valvet (ca kl. 11.45) där den överlämnas till en officer ur Livgardet.

Processionen anländer till Riddarholmskyrkan under en serafimerringning. F

Processionen anländer till Riddarholmskyrkan under en serafimerringning. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

Livgardisten bär skölden ner till Riddarholmskyrkan i högtidlig procession omgiven av en eskort av livgardister i paraduniform m/ä 1886 och föregången av fyra trumslagare ur Försvarsmusiken med förstämda trummor, där den placeras i koret i anslutning till ett minnesbord med den avlidnes porträtt.

Hedersvakt i samband med serafimerringning den 17 april 2021 med anledning av H.K.H. Prins Philips bortgång.

Hedersvakt i samband med serafimerringning den 17 april 2021 med anledning av H.K.H. Prins Philips bortgång. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Därefter kungör en representant för Kungl. Maj:ts Orden riddarens/ledamotens frånfälle och meddelar samtidigt några korta biografiska uppgifter om den avlidna. I ceremonin deltar även en avdelning ur Försvarsmusiken.

Den så kallade serafimerringningen sker klockan 12–13 och Riddarholmskyrkans stora klocka ringer oavbrutet under denna timma.

Allmänheten äger fritt tillträde till kyrkan i samband med ceremonin och serafimerringningen.

Till toppen