Riksmarskalksämbetet

Detalj av H.E. Riksmarskalkens ämbetsstav. Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna

I Riksmarskalksämbetet ingår kansli, personalavdelning, ekonomiavdelning samt övriga funktioner som överhovmästarinna, kleresistat, läkarstat, hovauditör och hovjägmästare.

Riksmarskalken

Riksmarskalk Fredrik Wersäll

Riksmarskalk Fredrik Wersäll

Riksmarskalken

Hans Excellens Riksmarskalken Fredrik Wersäll är Hovets högste tjänsteman och chef för Kungl. Hovstaterna. Han är ansvarig inför Kungen för Hovstaternas verksamhet.

Fredrik Wersäll är den 47:e riksmarskalken sedan ämbetet inrättades år 1607 och den nuvarande Kungens åttonde riksmarskalk.

Riksmarskalken ansvarar för statschefens och hovets kontakter med riksdag och regering.

Kansli

Riksmarskalksämbetets kansli

  • Kansliet handlägger juridiska och konstitutionella frågor. I kansliet bereds även ärenden som gäller utnämningar, kungliga medaljer med mera. Förfrågningar från forskare om att få tillgång till material i Bernadotteska arkivet hanteras också i kansliet. Ämbetet ansvarar också för Riddarholmskyrkan och dess vård samt för tillståndsärenden rörande bilder på den kungliga kronan med mera.

  • Överintendent Jan Lindman ansvarar för verksamheten inom personal- och ekonomiavdelningarna samt är chef för H.M. Konungens hovförvaltning.

Personal och ekonomi

Personalavdelning och ekonomiavdelning

Personalavdelningen har sedvanliga arbetsuppgifter som löne- och personal­administration liksom förhandlingar rörande anställningsvillkor. Dessutom utformar och handlägger avdelningen ärenden som rör arbetsmiljö och personalplan.

Ekonomiavdelningen har hand om redovisnings- och ekonomiarbetet vid Hovstaterna. Ett flertal kungliga stiftelser förvaltas också av avdelningen.

H.M. Konungens hovförvaltning är ansvarig för förvaltningen av en stor del av de kungliga stiftelserna samt för förvaltningen av den Kungl. Familjens tillgångar.

Frågor rörande kungliga hovleverantörer handläggs också inom hovförvaltningen.

  • Katri Carlberg är chef för ekonomiavdelningen.

Nina Fagerholm är personalchef.

Övriga funktioner

Övriga funktioner

Till Riksmarskalksämbetet är också ett antal ytterligare funktioner knutna.

Överhovmästarinnan

Överhovmästarinnan Kirstine von Blixen-Finecke har en rådgivande funktion vid Hovet. Överhovmästarinnan medverkar vid statsbesök inom landet och vid andra ceremonier enligt Konungens bestämmande.

Kleresistaten

Hovkleresiet är den gemensamma beteckningen för de präster som är knutna till Kungl. Huset och Hovet. Kleresistaten består av överhovpredikanten biskop Johan Dalman, pastor i Hovförsamlingen Michael Bjerkhagen, hovkonsistorium med konsistorienotarie, drygt 20 extra ordinarie hovpredikanter från hela landet samt hovorganisten Mary Ljungquist Hén.

Läkarstaten

Läkarstaten, som ansvarar för den medicinska vården av Kungl. Familjen, består av

  • förste livmedici överläkare docent Lars Wennberg och första livmedici med. dr. Viveka Frykman-Kull,
  • livmedici med. dr. Veronika Agrenius, professor Angelica Lindén Hirschberg och med. dr. Svante Norgren,
  • hovtandläkare Anders Ericson.

Hovauditören

Hovauditören är Kungl. Familjens och Riksmarskalksämbetet juridiske rådgivare.

Titeln innehas av advokat Lena Frånstedt Lofalk.

Hovjägmästaren

Hovjägmästare är en hederstitel och innehavaren av funktionen ansvarar för de kungliga jakterna.

Hovjägmästare är friherre Johan Nordenfalk.