H.K.H. Prins Carl Philips tal vid Hushållningssällskapens förbundsstämma och 75-årsjubileum

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar

Ett jubileumsår som i år känns det viktigare än någonsin att både känna sin historia och blicka bakåt, men även att tänka långsiktigt och blicka framåt.

Den Kungliga Lantbruksakademiens första sammankomst 1813 leddes av Kronprins Carl Johan, som senare blev Kung Karl XIV Johan. På den tiden var Sverige ett fattigt och krigshärjat land. Under återuppbyggnaden av landet var det viktigt att utveckla ett kraftfullt och modernt lantbruk. En av kungens första uppgifter till Lantbruksakademin var därför att se till att det bildades hushållningssällskap i varje län. Lantbruksakademin var alltså en slags föregångare till Hushållningssällskapens Förbund.

När förbundet bildades på 1940-talet var det för att de lokala hushållnings-sällskapen hade ett behov av att samlas, lyfta gemensamma frågor och ha en tydlig företrädare nationellt.

En roll och ett uppdrag som står sig än idag.

Det har sedan dess skett en enorm utveckling av jordbruket i Sverige, både vad det gäller produktivitet och effektivitet. Men det finns stora utmaningar. Jag tänker framför allt på den gröna omställningen och de viktiga frågorna kring långsiktig hållbarhet.

Hushållning ligger ju i ert DNA så det faller sig naturligt att ni fortsätter arbeta aktivt med just hållbarhet.

Vi har också den allvarliga säkerhetssituationen i vårt närområde som förutom allt mänskligt lidande även skapat problem inom livsmedelssektorn. Det grunduppdrag som ni fick för mer än 200 år sedan är därmed aktuellt igen – att säkra livsmedelsförsörjningen i Sverige. Återigen lär vi oss vikten av att till stor del kunna vara självförsörjande.

Allt detta visar tydligt på behovet av er verksamhet för att utveckla lantbruket och landsbygden i Sverige. Att verka för en god livsmedels- och foderproduktion med bra miljövillkor. Och att utveckla och förmedla kunskap till lantbrukare och andra företagare på landsbygden.

Kort sagt – att bidra med kunskap för landets framtid!

Jag önskar er fortsatt välgång och lycka till med ert viktiga arbete.